Sajt je u fazi izrade

empre

 

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU


Poslovno ime pravnog lica: Društvo sa ograničenom odgovornošću

EMPE Zrenjanin
Skraćeno poslovno ime pravnog lica: EMPE d.o.o. Zrenjanin
Matični broj pravnog lica (MB): 21845205
Poreski identifikacioni broj (PIB): 113321783
Pretežna delatnost (ŠD): 7112 – Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

PODACI O ADRESAMA


Sedište (ulica i mesto): Ognjeslava Kostovića 7A, 23000 Zrenjanin
Opština: Zrenjanin
Lokacija: EMPE – Google maps lokacija

KONTAKT PODACI


Kontakt telefon: +381 64 858 49 64
e-mail adresa: kancelarija@empe.rs
e-mail adresa za e-fakture: e-faktura@empe.rs

ZAKONSKI ZASTUPNICI


Ime i prezime generalnog direktora: Dušan Guteša
e-mail adresa: dusan.gutesa@empe.rs
kontakt telefon: +381 64 858 49 64

PODACI O POSLOVNIM RAČUNIMA


Naziv banke: AIK BANKA a.d. Beograd
Matični broj banke (MB): 06876366
Broj žiro računa pravnog lica EMPE d.o.o.
Zrenjanin: 105-3066938-53

 

COMPANY IDENTIFICATION FORM


IDENTIFICATION DATA


Full Company Name: “Društvo sa ograničenom odgovornošću

EMPE Zrenjanin”
Short Company Name: EMPE ltd. Zrenjanin
Company Identification Number (CID): 21845205
Tax Identification Number (VAT): 113321783
Company Activity Code (SIC): 7112 – Engineering activities and technical consulting


ADDRESS INFO


Company Address (Street address and City): Ognjeslava Kostovića 7A, 23000 Zrenjanin,

Republic of Serbia
Municipality: Zrenjanin
Location: EMPE – Google maps location

CONTACT INFO


Company phone number: +381 64 858 49 64
Company e-mail address: kancelarija@empe.rs
AUTHORISED PERSONNEL
Name and Surname of Director: Dušan Guteša
e-mail address: dusan.gutesa@empe.rs
phone number: +381 64 858 49 64


BANK ACCOUNT INFO


Name of the Bank: “AIK BANKA a.d. Beograd”
Local Currency Account (RSD): 105-3066938-53
Foreign Currency Account (EUR):
NOTE: For every transfer, please check
validity of instructions for payment.

RS35105000000280016040
Please find enclosed complete instructions
for payment on next page.